TAY CHÂN MIỆNG BỆNH CỦA QUAN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tay Chân Miệng bệnh ủ trong Quan

More...

MẮT VẪN TINH TƯỜNG! Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sáng quắc chiếu vào sâu mọt trú
Chớp lòa soi trúng nhặng ruồi bu

More...

GIẦU HAI CON MẮT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giầu hai con mắt
Khó hai bàn tay

More...

NHỮNG NGƯỜI GIŨ LỬA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bếp vẫn hồng nhờ người giữ lửa

More...

ĐÊM RẰM NHẠT ÁNH TRĂNG Thơ. Lê Trường Hưởng.

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tháng tám đêm rằm nhạt ánh trăng
Miền Trung gian khó chẳng đâu bằng

More...

ĐỀ TÀI GÌ ĐÂY? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thất phu hữu trách…” sao quay mặt?

Mài bút mà xung trận tấn công!

More...