BÀ CHỦ TỊCH NGHÈO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Siêng năng rèn luyện theo lời dậy
Đề nghi cấp trên trợ cấp ngay!

 

 

More...

ÁP THẤP THÀNH BÃO. Thơ, Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đến năm hai nghìn con cháu ra sẽ hỏi
Tại sao chúng ta giết nhau mạng người như hòn sỏi
( Việt Phương - Cửa mở- 1970 )

More...

XƠI...THẾ VẬN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thành tích ra sao đâu trách nhiệm

Miếng ngon Thế Vận nhảy vào…xơi!

 
 

More...

VU LAN VÒ XÉ TÂM CAN…Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Công ơn trời bể chưa đền đáp

Vò xé tâm can thế hỡi ơi!

More...

MƯA LỚN THAY NGÂU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thương thân đau đớn cùng nhân loại
Khóc lớn mưa Ngâu lặng lẽ lui…

More...

NGƯỜI NHÀ HAY NGƯỜI TÀI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Người nhà rồi mới đến người tài
Thực tế chứng minh chẳng thể sai!

More...

NGHE VÀ NGHĨ...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Chín điều lành”…nhịn hay là vậy

Chịu lép một bề “khôn khéo” thay!

More...

ĐẤT...NGẠT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đất ngạt cho ai…rộng túi ra?

More...

THẾ GIỚI...LỪA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bánh vẽ kẹo tô quyết sẽ chừa!

 
 

More...