LẠI...VỈA HÈ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

LẠI…VỈA HÈ !

 

Dự Án đều lo “tái định cư”

Vỉa hè “giành lại”…kệ thây ư?

Mất nguồn sống chính đâu cần biết

Hết kế sinh nhai cũng chẳng từ!

Biến hóa thích nghi sao trí giỏi

Đổi thay hợp cách thật tay cừ!

Cực đoan hành động là vô cảm

Giải quyết hài hòa chẳng thể thư!

 

L.T.H.