LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC! Thơ. Lê Trường Hưởng

  

 

 

LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC!

 

Nọc Rắn Hổ mang đoạt mạng người

Phê non uống phải sẽ mau…toi

Cy a nua nhiễm…mồ sâu nghỉ

Clo khí hít xong…nóc tủ ngồi

Dược sĩ chế thành cần với bệnh

Y khoa nghiên cứu ích cho đời

Phá Kinh tế nhấc làm…ông phó

Lấy độc…trị nhau cũng  thế thôi!

 

L.T.H.