GIÁO...NGU. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

GIÁO…NGU!

 

“Giáo sư” bè bạn mến yêu “phong”

Kinh sử dùi mài đã gắng công

“Biết lắm” vì luôn theo thế sự

“Hiểu nhiều” bởi vẫn dõi Tây Đông

Như…Cua ngang trái là lên tiếng

Tựa…Bứa oan khiên lại mở lòng

Vô định con đường đi mải miết

“Giáo…ngu” xin nhận quách cho xong!

 

L.T.H.