QUÝ BỘI PHẦN! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

QUÝ BỘI PHẦN!

 

( Khoán thủ )
 

Giáo xứ thanh bình nhạc lễ ngân

Sư chuông vừa thỉnh tiếng trong ngần

Ngô Đồng rợp bóng che ngoài cổng

Bảo Tháp phơi mình đứng giữa sân

Châu báu sao bằng nơi Phật Chúa

Người siêu sánh cả chốn phàm trần

Yêu thương tha thiết miền quê cũ

Nước biếc non xanh quý bội phần!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

QUÝ BỘI PHẦN!

            ( Khoán thủ )

   Giáo trình lý lẽ tựa chuông ngân

   Sư  giảng luận nhân đức sáng ngần

   Ngô quý đón trông từ trước cổng

   Bảo nhau chờ đợi  tới  trong  sân

   Châu vàng xuất chúng nhờ ơn chúa   

   Người ngọc tu tâm được giáng trần

   Yêu lắm  tuổi  thơ  miền đất  cũ                          

    Nước non quê mẹ trọng muôn phần

    Thái Hà

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã góp bài họa theo đúng thể loại khoán thủ!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Liêu Đình Bá

Đã góp bài họa. Nhưng bài xướng thuộc thể loại khoán thủ!

 

THÁI HÀ

QUÝ BỘI PHẦN!

Bài họa

         QUÝ BỘI PHẦN!

            ( Khoán thủ )

   Giáo trình lý lẽ tựa chuông ngân

   Sư  giảng luận nhân đức sáng ngần

   Ngô quý đón trông từ trước cổng

   Bảo nhau chờ đợi  tới  trong  sân

   Châu vàng xuất chúng nhờ ơn chúa   

   Người ngọc tu tâm được giáng trần

   Yêu lắm  tuổi  thơ  miền đất  cũ                          

    Nước non quê mẹ trọng muôn phần

    THÁI HÀ
 

liêu đình bá

góp họa cùng anh Trường Hưởng

MỘT CÕI TÂM LINH

Ngôi chùa tiếng vọng của chuông ngân

Một cõi tâm linh tỏa sáng ngần

Rợp bóng bồ đề che trước cổng

Xanh rờn bàng cổ phủ ngoài sân

Tự do tín ngưỡng nơi thờ phật

Tu sĩ cầu mong phúc giáng trần

Quốc thái dân an người hưởng thụ

Yêu thương đoàn kết mọi thành phần.

Liêu Đình Bá