TRỐN TÌM...Thơ. Lê Trường Hưởng

Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần 1 năm trốn truy nã

 

                               Trịnh Xuân Thanh

 

TRỐN TÌM…

 

“Trốn tìm” so mới giống làm sao!

Kiếm chỗ không ai biết nấp vào

Anh lớn phân chia nhìn nhớn nhác

Đàn em tụ lại đoán lao xao

Hồi lâu chẳng thấy…mình thua đấy

Đột ngột hiện ra…tớ thắng chào!

Thuở bé Xuân Thanh chơi…thiện nghệ

Bây giờ áp dụng...lẩn ôi chao!


L.T.H.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

  TRỐN TÌM…

   Thiển nghĩ tàng hình giỏi thế sao !                 

   Kiểm tra nghiêm cẩn cửa ra vào              

   Dành dành hiện diện còn nhao nhác

   Sự  thể  rõ  mười  lao với  xao

   Lẩn tránh  bấy  lâu  truy  nã  kiếm             

   Đầu thú hôm nay tự  đến « chào ! »

   Trăm tai ngàn mắt cùng công nghệ                         

    Biển thủ Vàng Ngân dễ ối chao!

       Bạn Đọc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã góp bài họa hay! Đúng là Trịnh Xuân Thanh có phép tàng hình đi không ai biết về không ai hay, trước đó đã hô...biến hơn ba nghìn tỷ!

BẠN ĐỌC

TRỐN TÌM…

Bài họa

               TRỐN TÌM…

   Thiển nghĩ tàng hình giỏi thế sao !                 

   Kiểm tra nghiêm cẩn cửa ra vào              

   Rành rành hiện diện còn nhao nhác

   Sự  thể  rõ  mười  lao với  xao

   Lẩn tránh  bấy  lâu  truy  nã  kiếm             

   Đầu thú hôm nay tự  đến « chào ! »

   Trăm tai ngàn mắt cùng công nghệ                         

    Biển thủ Vàng Ngân dễ ối chao!

        BẠN ĐỌC