BÊ O TÊ BỐT. Thơ. Lê Trường Hưởng

Không tham gia tuyến BOT vẫn phải đóng phí...

 

 

 

BÊ O TÊ "BỐT"

 

Bê O Tê ( BOT ) "Bốt" của vài anh

“Nhóm lợi ích” chung đã hợp thành

Tại chức…lớn mong thu vốn chóng

Đương quyền…cao muốn vớ lời nhanh

Ngang nhiên đặt Trạm ra đường…chọn

Ngạo ngược bắt Xe chạy lối…dành

Ngồi…xổm cả lên trên Pháp Luật

Phen này bè lũ chắc…tan tành!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

BÊ O TÊ "BỐT"

Chỉ định Bê O ( BOT) có mấy anh

Chung nhau lợi ích kết mà thành

Lợi ham bàn cách thu mau chóng

 Đặt trạm tính toan lãi thật nhanh

 Đường nọ không làm khai khống nhận              

 Lối  ấy  nào  đi  phí  vẫn dành                             

 Cấp trên “ vô ý”  làm sai Luật

 Chớ để niềm tin tan với tành!

         

       Thái Hà

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã có cùng ý kiến về "Bốt" Chung nhau lợi ích kết mà thành

THÁI HÀ

BÊ O TÊ "BỐT"

Bài họa

          BÊ O TÊ "BỐT"

Chỉ định Bê O ( BOT) có mấy anh

Chung nhau lợi ích kết mà thành

Lợi ham bàn cách thu mau chóng

 Đặt trạm tính toan lãi thật nhanh

 Đường nọ không làm khai khống nhận              

 Lối  ấy  nào  đi  phí  vẫn dành                             

 Cấp trên “ vô ý”  làm sai Luật

 Chớ để niềm tin tan với tành!

         

        THÁI HÀ