THỦ GIỐNG THỦ XÔI GIỐNG XÔI ! Thơ. Lê Trường HưởngTHỦ GIỐNG THỦ

XÔI GIỐNG XÔI !

 

Thủ giống Thủ Xôi lại giống Xôi !

Rập khuôn định sẵn đúc ra rồi

Tay giơ thanh kiếm hung hăng…chém

Chân duỗi chiếc ngai chễm chệ…ngồi

Hoàng Thượng nhíu mày cùng bụm miệng

Đại Thần nhăn mặt với trề môi

Tiền hô thị phạm Vương làm mẫu

Hậu ủng y chang Sĩ tiếp thôi !


 

L.T.H.


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','tnu6v5r9928e5dqbts4v7dv883','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:47:17','/a309476/thu-giong-thu-xoi-giong-xoi-tho-le-truong-huong.html')