RỪNG THÔNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

RỪNG THÔNG TIN

 

Thông tin đương đại cứ như…rừng

Hữu trách Thất Phu chẳng dửng dưng

Rậm rạp tìm cây ngay ý thuân

Um tùm lựa gốc đứng lòng ưng

Dối gian thường ngả nghiêng cong vẹo

Trung thực hay tăm tắp thẳng tưng

Sáng suốt thông minh phân tích chọn

Trăm tai nghìn mắt chớ hòng…bưng!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

RỪNG THÔNG TIN

    Nhiễu loạn thông tin tựa lạc rừng         

   “Thất phu hữu trách” lẽ đâu dưng            

     Đo dò hướng ấy xem chừng thuận

    Lựa ý phương này có lẽ  ưng

    Mờ mịt nhỡ đâu đi chệch vẹo                

    Cầu trời may được đến đường tưng

    Đồng tâm sáng suốt cùng nhau chọn

    Ngàn mắt trăm tay chớ bít bưng

          THÁI HÀ                                        

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp bài họa hay
Thông tin ngày nay bùng nổ đa chiều đa phương tiện

"Ngàn mắt trăm tay chớ bít bưng"

Đừng có ảo tưởng là sẽ :bít bưng" đước!

THÁI HÀ

RỪNG THÔNG TIN

 Em xin góp bài họa

             RỪNG THÔNG TIN

    Nhiễu loạn thông tin tựa lạc rừng         

   “Thất phu hữu trách” lẽ đâu dưng            

     Đo dò hướng ấy xem chừng thuận

    Lựa ý phương này có lẽ  ưng

    Mờ mịt nhỡ đâu đi chệch vẹo                

    Cầu trời may được đến đường tưng

    Đồng tâm sáng suốt cùng nhau chọn

    Ngàn mắt trăm tay chớ bít bưng

          THÁI HÀ