THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC. Thơ. Lê Trường Hưởng

  

 

THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC


( Thuận nghịch độc )

 

Đọc xuôi:

 

Thơ Thuận nghịch làm chỉ thử chơi

Luật niêm đâu có dám xa rời

Mơ sao thực hiện câu thêm chắc

Ước thấy tôi rèn chữ khó lơi

Mờ mịt bước trên đường nắng tắt

Tối mù xem dưới đất sao rơi

Ngờ đâu biết cách mà ăn…bí

Vơ phải thể này thật khó…xơi

 

Đọc ngược:

 

Xơi…khó thật này thể phải vơ

Bí…ăn mà cách biết đâu ngờ

Rơi sao đất dưới xem mù tối

Tắt nắng đường trên bước mịt mờ

Lơi khó chữ rèn tôi thấy ước

Chắc thêm câu hiện thực sao mơ

Rời xa dám có đâu niêm luật

Chơi thử chỉ làm Nghịch thuận thơ

 

Lê Trường Hưởng