HOAN HÔ ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC! Thơ. Lê Trường Hưởng

               Ông Dương Trung Quốc Đại biểu Quốc Hội

 

HOAN HÔ

 
ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC!

 

Nghị…lắc không cam chịu…gật đầu

Chính nhân quân tử khác loài Sâu

Xót Dân vật vã trong oan khuất

Thương Đất đắm chìm cuộc bể dâu

Tâm sáng cất lời đâu tính toán

Lòng trong lên tiếng chẳng mưu cầu

Đấu tranh kiên định vì công lý

Tài đức lung linh tựa ngọc châu!

 

L.T.H.