CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái, "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt"

PGS.TS. Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ 
Hà Nội) và đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt

 

 

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG?

( Bát vĩ vận “ay” )
 

Cải tiến hay là…cải táng đây?

Chữ gì quái gở đến như vầy!

Ông Bùi Hiền nước nào sang vậy

Ngài Tiến sỹ Lò đâu…ấp đây

Muốn phá tan tành…ngôn ngữ đấy!

Mong chôn sạch hết…mẹ cha này

Đẩy nền Giáo dục…lùi trông thấy

Tư cách phải xem xét lại ngay!

 

L.T.H.

 

PGS-TS Bùi Hiền đưa ra đề xuất trong bài viết Chữ quốc ngữ và hội nhập 
quốc tế đăng trong cuốn Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập phát triển tập 1, 
do NXB Dân trí phát hành tháng 6-2017

 

Bài họa của Thái Hà:

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG?

( Bát vĩ vận “ay” )

  Cải lùi hay đã mắc mưu đây?

  Tiếng Việt mà sao quái gở vầy                           

  Lú lẫn “Giáo sư” giơ mẹo vậy

   Mập mờ” “Tiến sỹ” đợi gì đây

  Ngàn năm dễ muốn chôn vùi đấy

  Thế kỷ tôn vinh đất nước này

  Giáo dục bấy lâu nhìn đã thẫy

 Kế thâm dạ độc sớm trừ ngay

       THÁI HÀ

 

Bài họa của Bạn Đọc:

CẢI LÙI

  Ông Bùi... (1) in sách muốn gì đây?

  Chữ Việt mần chi lại kiểu vầy?                             

  Ngôn ngữ của ta giầu nhạc điệu                             

  Thay vào bản sắc mất dần đây

  Nhân tâm có hướng về nguồn cội           

  Trí mọn còn lo đến nước này

  Ưu điểm Việt ngôn sao chẳng thấy

  Mưu đồ hiểm độc hủy trừ ngay  

 BẠN ĐỌC  

(1)PGS-TS Bùi Hiền cho in sách về: Chữ quốc ngữ và hội nhập                                                    

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã góp bài họa hay đồng cảm.

Chắc đây là mưu mô của "Các thế lực thù địch"

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp bài họa hay

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Bãi xướng và hai bài họa rất hay.Chúc mừng.

BẠN ĐỌC

CẢI LÙI

Bài họa

                    CẢI LÙI

  Ông Bùi... (1) in sách muốn gì đây?

  Chữ Việt mần chi lại kiểu vầy?                             

  Ngôn ngữ của ta giầu nhạc điệu                             

  Thay vào bản sắc mất dần đây

  Nhân tâm có hướng về nguồn cội           

  Trí mọn còn lo đến nước này

  Ưu điểm Việt ngôn sao chẳng thấy

  Mưu đồ hiểm độc hủy trừ ngay  

 

(1)PGS-TS Bùi Hiền cho in sách về: Chữ quốc ngữ và hội nhập 

BẠN ĐỌC                                                         

THÁI HÀ

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG?

Bài họa

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG?

( Bát vĩ vận “ay” )

  Cải lùi hay đã mắc mưu đây?

  Tiếng Việt mà sao quái gở vầy                           

  Lú lẫn “Giáo sư” giơ mẹo vậy

   Mập mờ” “Tiến sỹ” đợi gì đây

  Ngàn năm dễ muốn chôn vùi đấy

  Thế kỷ tôn vinh đất nước này

  Giáo dục bấy lâu nhìn đã thẫy

 Kế thâm dạ độc sớm trừ ngay

       THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','54uaethqq859e5elv4uffsfh21','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:35','/a311021/cai-tien-haycai-tang-tho-le-truong-huong.html')