TIẾNG VIỆT. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

TIẾNG VIỆT

 

Cụ Hồ cùng các bác Đồng Chinh

Xưa vẫn chăm lo Tiếng Việt mình

Văn tự Tổ tiên sao sáng rõ

Hồn thiêng Dân tộc thật anh linh

Tấm gương mẫu mực luôn trân trọng

Lời dạy thiêng liêng mãi thắm tình

Con cháu một lòng cùng bảo vệ

“Giữ gìn trong sáng…” quyết tôn vinh!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

TIẾNG VIỆT

Bác Hồ cùng với Bác Trường Chinh

 Luôn nhắc chăm lo tiếng Nước mình          

 Bộ trưởng Phạm Văn (1) nêu thật rõ                   

 Việt  Văn  giầu  đẹp nghĩa  tâm linh

 Thiêng liêng tiếng dạy muôn đời trọng    

 Sâu  sắc  lời  dăn  mãi  vẹn  tình                      

Con cháu chung xây cùng phát triển            

 “Sơn Hà” “Nam Quốc” ắt  tồn vinh

 

 THÁI HÀ   

(1)Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm văn Đồng                                                       

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp bài họa đồng cảm

THÁI HÀ

 TIẾNG VIỆT

Em xin góp Bài họa:

                TIẾNG VIỆT

Bác Hồ cùng với Bác Trường Chinh

 Luôn nhắc chăm lo tiếng Nước mình          

 Bộ trưởng Phạm Văn (1) nêu thật rõ                   

 Việt  Văn  giầu  đẹp nghĩa  tâm linh

 Thiêng liêng tiếng dạy muôn đời trọng    

 Sâu  sắc  lời  dăn  mãi  vẹn  tình                      

Con cháu chung xây cùng phát triển            

 “Sơn Hà” “Nam Quốc” ắt  tồn vinh

 

(1)Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm văn Đồng

       THÁI HÀ                                                     

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','iadug3tvb8l0kle3mrv6vnp661','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:29','/a311163/tieng-viet-tho-le-truong-huong.html')