LỠ BƯỚC SANG NGANG. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

LỠ BƯỚC SANG NGANG


( Thể song điệp )
 

Lỡ bước sang ngang lỡ bước sang

Chẳng tham vàng bạc chẳng tham vàng

Quen hơi bạn ngọt quen hơi bạn

Bén tiếng chàng hay bén tiếng chàng

Ly biệt mẹ cha ly biệt mẹ

Giã từ làng xóm giã từ làng

Đâu ngờ dối trá đâu ngờ dối

Nợ phải mang rồi nợ phải mang…

 

 

L.T.H.