NHẮN ĐINH LA THĂNG TRỊNH XUÂN THANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

                 Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng có thêm 2 Luật Sư bào chữa
Trịnh Xuân Thanh đã có 3 Luật Sư bào chữa

 

 

NHẮN ĐINH LA THĂNG

TRỊNH XUÂN THANH

 

Cho dẫu thuê hàng chục Luật Sư

Cãi cho bay biến tội mình ư?

Nhân dân chẳng chỗ nào tha thứ!

Luật pháp làm sao có thể từ?

Ắt hẳn phen này rồi…thịt nát

Chắc rằng dịp tới sẽ…xương nhừ

Trước Tòa chứng cứ đường nao…chối

Cho dẫu thuê hàng chục Luật Sư

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

  THUÊ CÃI

   Tiền của thuê nhiều các Luật sư

   Ngỡ  là  tội  lỗi  sẽ  bay ư?

   Đầu tư thất thoát sao nhiều thế                  

   Vơ vét ăn chia chẳng có từ                   

   Sâu mọt dắt dây cây rỗng nát

   Lò than đốt mãi củi tan nhừ

   Loanh quanh “khai tất…” đâu đường chối

   Đếm lịch xin đừng oán Luật sư

 

          BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã góp bài họa hay! Dù chúng có ba đầu sáu tay làm sao mà cãi nổi tội tầy trời!

BẠN ĐỌC

THUÊ CÃI

     Bài họa

               THUÊ CÃI

   Tiền của thuê nhiều các Luật sư

   Ngỡ  là  tội  lỗi  sẽ  bay ư?

   Đầu tư thất thoát sao nhiều thế                  

   Vơ vét ăn chia chẳng có từ                   

   Sâu mọt dắt dây cây rỗng nát

   Lò than đốt mãi củi tan nhừ

   Loanh quanh “khai tất…” đâu đường chối

   Đếm lịch xin đừng oán Luật sư

 

          BẠN ĐỌC

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ihj9t9sejkafsf6t4m1qjvtoe5','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:45','/a357241/nhan-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh-tho-le-truong-huong.html')