CẢI THIỆN GIỐNG NÒI Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

CẢI THIỆN GIỐNG NÒI !

 

Nhẹ cân thấp bé kém người ta

Cải thiện giống nòi đã đặt ra

Thể chất làm sao cho mạnh mẽ

Ngoại hình cũng phải lớn cao mà

Thực Dân Đế Quốc hòng tiêu diệt

Phong kiến Bắc phương muốn…hóa ma

Tồn tại vì anh hùng bất khuất

Vấn đề cốt tử chớ cho qua!

 

L.T.H.