TÁO CHẦU TRỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

TÁO CHẦU TRỜI

 

Hăm ba tháng chạp Táo chầu Trời

Nườm nượp đường mây cá Chép…bơi

Chính giữa một bà to miệng…thúc

Đầu đuôi hai vị nhoẻn môi…cười

Sớ trình mong viết sao trung thực

Bẩm báo muốn tâu thật đúng lời

Thượng Đế chẳng mong gì trợ giúp

Tự mình cứu trước lấy thân thôi! (*)

 

L.T.H.