NGHĨ THẤY THƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Hà Nội xây Nghĩa trang 1400 tỷ...

 

 

NGHĨ THẤY THƯƠNG!

 

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

Sinh thời lăn lộn ở Công đường

Vì dân dứt áo lìa cha mẹ

Vì nước ra đi biệt cố hương

Tạ thế xếp hàng như Chiến sĩ

Từ trần quy tập khác Dân thường

Tồn vong đều phải xa thân thích

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

 

L.T.H.