TIỀN THƯỞNG TẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

TIỀN THƯỞNG TẾT

 

Tiền thưởng Tết chi thật khác nhau

Mức chênh quá lớn biết thêm sầu!

Trăm nghìn nhận được là vui đó

Chục triệu thu về chẳng sướng đâu

Chỗ ước có lương nghe thật xót

Nơi mong đầy túi nghĩ mà đau

Về quê xoay xở làm sao nhỉ?

Các cấp Công Đoàn gắng giải mau!

 

L.T.H.