ANH HÙNG CỨU NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

ANH HÙNG CỨU NƯỚC

 

Mông năm đuổi giặc khỏi Thăng Long

Chiến thắng Đống Đa náo nức lòng

Quét sạch quân thù hưng đất nước

Đánh tan xâm lược thịnh non sông

Cờ đào Nguyễn Huệ tươi màu Lạc

Áo vải Quang Trung rực sắc Hồng

Lịch sử dấu son in đậm mãi

Anh hùng cứu nước vẫn chờ trông!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

 

 ANH HÙNG CỨU NƯỚC

 

  Chiến thắng Đống Đa tựa đất long (1)

  Muôn dân náo nức hả hê lòng                                                

  Quân thù quyét sạch hưng non nước                                                

  Giặc giã dẹp tan vượng núi sông

  Nguyến Huệ xứng danh dòng máu Lạc                                                 

  Quang Trung nức tiếng giống tiên Hồng                                               

  Vẻ vang trang sử còn ghi mãi

  Cứu nước anh hùng vẫn ngóng trông

 

 BẠN ĐỌC      

(1)Long trời lở đất

   

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã góp bài họa hay về Quang Trung-Nguyễn Huệ!

Cầu mong đất nước xuất hiện nhiều anh hùng cứu nước như vây!

BẠN ĐỌC

ANH HÙNG CỨU NƯỚC

Bài họa

    ANH HÙNG CỨU NƯỚC

 

  Chiến thắng Đống Đa tựa đất long (1)

  Muôn dân náo nức hả hê lòng                                                

  Quân thù quyét sạch hưng non nước                                                

  Giặc giã dẹp tan vượng núi sông

  Nguyến Huệ xứng danh dòng máu Lạc                                                 

  Quang Trung nức tiếng giống tiên  Hồng                                               

  Vẻ vang trang sử còn ghi mãi

  Cứu nước anh hùng vẫn ngóng trông

 

       (1)Long trời lở đất

    BẠN ĐỌC