VỊNH CHÓ ĐÁ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Người Việt xưa đã thờ chó đá

 

 

VỊNH CHÓ ĐÁ

 

Oai vệ ngồi canh giữ trước nhà

Tinh tường kiểm soát mọi vào ra

Cho điều may mắn luôn tìm đến

Khiến chuyện rủi ro phải tránh xa

Chặn lũ yêu ma nghênh đón phúc

Ngăn loài gian tế diệt trừ tà

Trung thành rất mực cùng gia chủ

“Hoàng Thạch” “Cẩu Thần” xứng ngợi ca!

 

L.T.H.