HỒNG QUẦN TÂN CỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

HỒNG QUẦN TÂN CỔ

 

“ Đớn đau thay cái phận đàn bà…”

Than trách lời xưa cũng đã qua

Phụ Nữ ngày nay tài việc nước

Chị em thời đại giỏi tề gia

Tài năng chung sức vì sông núi

Trí tuệ góp công với nước nhà

“Liễu yếu đào tơ” mà mạnh mẽ

“Phụ nhân nan hóa”…vượt Nam xa!

 

L.T.H.