XỬ TỨC THÌ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cô giáo bị Phụ huynh bắt quỳ xin lỗi suốt 40 phts

  

XỬ TỨC THÌ!
 

Phải nghiêm trị kẻ hạ nhục Cô giáo!
 

Cô phạt học sinh đã bắt quỳ

Cốt sao răn dạy chẳng hề chi!

Phụ huynh…đáp lại côn đồ thật

Cha mẹ…rập khuôn tệ quá đi!

Uy tín người Thầy cho mất hết!

Tôn sư trọng đạo hỏi còn gì?

Chiếu điều “làm nhục…” mà nghiêm trị

Pháp luật thượng tôn xử tức thì!

 

L.T.H.