ĐỨC HY SINH. Thơ. Lê Trường Hưởng
ĐỨC HY SINH

 

Nhịn miệng nhường cho chồng với con

Khi đồ nấu thiếu chẳng mong còn

“Khảnh ăn như Mãn” mình…nhai khó 

“Thùng bất chi thình” họ…chén ngon

Tiếc của cơm thừa chăm…vét sạch

Xót tiền thịt bỏ cố …vơ dồn

Chị em vĩ đại từ thu vén

Thắm đức hy sinh một dấu son!

 

L.T.H.