GỬI TÊN ĐẦY TỚ…PHẢN CHỦ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

GỬI TÊN ĐẦY TỚ…PHẢN CHỦ

 

Dân là cha mẹ đẻ ra mày

Nuôi béo để mà hỗn láo đây!

Chẳng chọn làm sao vào chỗ đấy?

Phải bầu nên đã đến nơi này!

Ghế trên ngồi tót liên hồi…ngáy

Nút dưới sờ lên trực …ấn ngay

Trí tuệ thiểu năng…cao đến vậy

Nô tài phản chủ đáng buồn thay!   

 

L.T.H.

 

                                     Dân trí thời nay đây!