RÁC...CŨ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

RÁC ...CŨ

 

Hít hà…rác cũ của người ta

Hý hửng bảo nhau mới quá mà

Hì hục chất đầy tràn giữa bãi

Hết hơi xếp đống chật trong nhà

Hân hoan châu báu không rời được

Hể hả ngọc ngà chẳng thể xa

Hốt hoảng thấy xông mùi...xú uế

Hài hòa dừng nhập để…khuân ra!

 

L.T.H.