ĐỊA DANH MỚI! Thơ. Lê Trường Hưởng

Địa danh mới: Sông Hà Lội, biển Sài Ùm

 
"HÀ LỘI" :
 

 

ĐỊA DANH MỚI

 

Hai địa danh vừa mới…đặt mà!

Cũng do…mưa lớn đợt vừa qua                                          

“Sài Ùm” phố xá…triều dâng biển

“Hà Lội” làng quê…nước ngập nhà  

Thuở trước hồ kênh cây cối sẵn                    

Ngày nay mọi thứ kiếm đâu ra

Cái tên hòa hợp…thiên nhiên thế!

Chắc sẽ đi vào những khúc ca!

 

L.T.H.

 

"SÀI ÙM" :

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','6v7fojrh1qjrbpgc3m7o8h7g70','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:54','/a564313/dia-danh-moi-tho-le-truong-huong.html')