Name : LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Email : truonghuongle@yahoo.com.vn

Phone : 0912038634

Lê Trường Hưởng

                     Lê Trường Hưởng

Là người Hà Nội xưa còn sót lại đến nay

Sống với niềm tin và ý chí

Tâm sáng trong vững bền sĩ khí

Lòng thiết tha yêu nước thương nòi