Name : LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Email : truonghuongle@yahoo.com.vn

Phone : 0912038634

Lê Trường Hưởng

                     Lê Trường Hưởng

Là người Hà Nội xưa còn sót lại đến nay

Sống với niềm tin và ý chí

Tâm sáng trong vững bền sĩ khí

Lòng thiết tha yêu nước thương nòi

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','1f68rbkog8ahucjkciak3rf8b5','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:04:46','/about-me.htm')