RỪNG THÔNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thông tin đương đại cứ như…rừng

More...

THU CHẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thu chết mây đen phủ khắp trời

Thấy đâu bảng lảng lá vàng rơi...

More...

CUỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Địa Cầu nhan nhản Cuội rong chơi

More...

VAI TRÒ CÁ NHÂN. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cá nhân quyết định cũng nhiều khi

Bước ngoặt đổi thay đến tức thì

More...

NGHÌN NĂM BẮC THUỘC Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngàn năm Bắc thuộc tái lai không?

 
 

More...

THỦ GIỐNG THỦ XÔI GIỐNG XÔI ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thủ giống Thủ Xôi lại giống Xôi !

Rập khuôn định sẵn đúc ra rồi

More...

NỮ OA ĐÂU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

More...

TRÁI TIM ĐAU…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tất cả đã tan tành sụp đổ

Chỉ còn lại một trái tim đau…

More...

TỚ THẦY KHÔN DẠI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

More...