BÓNG ĐÁ-CHỨC QUYỀN-XUÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bóng Đá như Xuân chỉ có thì

Chức Quyền cũng vậy khác nhau chi?

More...

TÌNH TIỀN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vui chống nóng 39 độ!

More...

CHIẾU…VẮNG ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Đất lành Chim đậu” cần ghi nhớ

Trách nhiệm từng người phải thật cao!

More...

ĐÀNH CHỊU !(?) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hai mái trống tung đành chịu dột

Tám giờ chuông đánh phải nằm co

More...

QUAN…NGHIỆN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghiện quyền-ma túy khác gì nhau?

More...

ÔI! LAI CHÂU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mất mát đau thương đến thế này!

Ông Trời giáng họa chẳng nương tay

More...

CỎ MAY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cỏ May phóng khoáng mọc trên đồi

Quần áo bám vào chắc quá thôi!

More...

GỬI TẬP CẬN BÌNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Biển trời nước Việt hòng ăn cướp!

Bài học ngàn xưa đọc kỹ vào!

More...

NÓNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nóng mọi bề đừng có bỏ qua!

More...

TUỔI…LẪN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đột nhiên “nước cản” như…chưa sạch

Bất chợt Luật niêm tựa…chửa trôi

More...