THƯƠNG…PHÓNG VIÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thương Phóng viên mang nỗi khổ tâm

Trở trăn vì cây bút đang cầm

More...

KHAI…TUỔI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhiều bạn tôi mới…kết được trên FB muốn hỏi tôi :”Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi?” Để…”Dễ bề xưng hô cho thân mật”. Tôi xin:

 

 

More...

HOAN HÔ BÁC TRỌNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bác Trọng tinh tường đã nhận ra!

Nước Ngoài giấu mặt nhúng tay mà!

More...

ĐÓN BẮT…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Luật an ninh mạng mới thông qua

“Đón bắt” Hắc cơ ( Hacker ) đã đến “Nhà”

More...

TƯỠNG LĨNH...LƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tướng lĩnh này là Tướng lĩnh…lương

Có tài thao lược...ở trong Trường

More...

NGỘ NHẬN HIỂU LẦM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngộ nhận “Rước Voi” rơi kế hiểm

Hiểu lầm “cõng Rắn” mắc mưu sâu

More...

GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng bào mắc bẫy kẻ gian rồi!

Trà trộn chúng vào để…kích thôi

More...

LUẬT AN NINH MẠNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân chủ tự do gấp vạn lần…

 

“Luật An ninh mạng” níu bàn chân

More...

KHÔNG THỂ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Không thể “cho thuê” dẫu một ngày!

U mê “Dự án” phải dừng ngay!

More...

RÁC...CŨ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hít hà…rác cũ của người ta

Hý hửng bảo nhau mới quá mà

More...