THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thơ Thuận nghịch làm chỉ thử chơi

More...

DỐI GIAN THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Láng giềng hữu nghị” dối gian thay!

More...

VÙNG CẤM...NGẶT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vùng cấm…ngặt tồn tại khắp nơi

Phạm vào chắc sẽ phải…kêu trời!

More...

TỈNH GIẤC ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giật mình chợt tỉnh giấc Nam kha

Cảm thấy sao thương hại…chính ta

More...

RỪNG THÔNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thông tin đương đại cứ như…rừng

More...

THU CHẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thu chết mây đen phủ khắp trời

Thấy đâu bảng lảng lá vàng rơi...

More...

CUỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Địa Cầu nhan nhản Cuội rong chơi

More...

VAI TRÒ CÁ NHÂN. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cá nhân quyết định cũng nhiều khi

Bước ngoặt đổi thay đến tức thì

More...

NGHÌN NĂM BẮC THUỘC Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngàn năm Bắc thuộc tái lai không?

 
 

More...