KẺ ĐỐT ĐỀN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Danh vang vì giở…chiêu kỳ quái

Đã lộ mặt ra Kẻ Đốt Đền!

More...

TOI CƠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Cải tiến” tiếng cha sao bậy bạ

Sửa …lùi chữ mẹ thật quàng xiên

More...

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đẩy nền Giáo dục…lùi trông thấy

Tư cách phải xem xét lại ngay!

More...

LÀ AI? Ở ĐÂU? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Luôn hỏi là ai với…chính ta!

Ở đâu trong Thế giới bao la?

More...

BẠN HỎI…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thất phu hữu trách” sao quên được

Tức cảnh sinh tình vẫn ước mong…

More...

CÔ GIÁO MẦM NON. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Về hưu Cô giáo sống sao đây?

Ba bẩy năm theo sự nghiệp này

More...

CÔNG ƠN TRỜI BIỂN…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kết cỏ ngậm vành ghi nhớ mãi

Công ơn trời biển lẽ nào phai!

More...

HỔ GIẤY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhiều sao khiếp vía…Năm ngôi góc

Đích thị…Các tông chuẩn biết bao!

More...

Ở ĐÂU ĐÂY? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hà Nội hay là ở...Bắc Kinh?

Phải chăng cùng một đội Tiêu binh?

More...