TIỀN THƯỞNG TẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền thưởng Tết chi thật khác nhau

More...

NGHĨ THẤY THƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

More...

QUAN THAM HÃY NGHE ĐÂY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cha mẹ dân thường xa lánh hết!

Gian thần nghịch tử phải dừng ngay!

More...

QUAN MUỐN…NẰM RIÊNG?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghĩ mau mình ở đâu ra nhỉ!

Dẹp chỗ…nằm riêng quý bội phần!

More...

TÁO CHẦU TRỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hăm ba tháng chạp Táo chầu Trời

More...

ÁNG MÂY VÀNG ĐÃ BAY ĐI…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Áng mây vàng rực đã bay đi…

More...

ÔNG BỤT RỪNG XANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Bầu Đức” cái tên gọi mến yêu

Bao Người hâm mộ  cảm ơn nhiều

More...

ÔNG BỤT PARK HANG SEO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bụt không thiêng tại chính Chùa nhà

Đã thuận tình sang đất khách xa

More...

CẢI THIỆN GIỐNG NÒI Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhẹ cân thấp bé kém người ta

Cải thiện giống nòi đã đặt ra

More...

SUÔNG…LƠ...BUÔNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền tỷ thưởng đâu? Chắc…nói suông!

Đầu tiên cao giọng cuối lơ…buông

More...