NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Văn minh Lúa nước đã sinh ra

Nguyên Đán Tết thuần tộc Việt ta

More...

TÁO MẬU TUẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mậu Tuất Táo quân diễn nhạt phèo

More...

MẬU TUẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mậu Tuất về vui náo nức lòng

Bình yên sẽ đến với non sông

More...

KÍNH CÁO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thủy tinh thể đục mắt gần…mù!

Đọc viết bây giờ thấy tối u!

More...

TIỀN THƯỞNG TẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền thưởng Tết chi thật khác nhau

More...

NGHĨ THẤY THƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cán bộ cấp cao nghĩ thấy thương!

More...

QUAN THAM HÃY NGHE ĐÂY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cha mẹ dân thường xa lánh hết!

Gian thần nghịch tử phải dừng ngay!

More...

QUAN MUỐN…NẰM RIÊNG?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghĩ mau mình ở đâu ra nhỉ!

Dẹp chỗ…nằm riêng quý bội phần!

More...

TÁO CHẦU TRỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hăm ba tháng chạp Táo chầu Trời

More...

ÁNG MÂY VÀNG ĐÃ BAY ĐI…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Áng mây vàng rực đã bay đi…

More...