CÓ DỚP! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mỹ Đình Đội tuyển đá toàn thua!

More...

ĐẾN CHỮ “BỆNH” RỒI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vòng quay Sinh Lão đến…Bệnh rồi!

More...

NHỚ BÁC NGUYỄN BÌNH XUYÊN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chờ tin để trút được lo phiền!

More...

KHÓ MÀ DỄ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Khó mà lại dễ dối lừa người!

More...

ĐỘC QUYỀN CỬA QUYỀN.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc quyền nên thật…cửa quyền!
E vi en (EVN) lại gây phiền nhiễu dân

More...