CỦA MỞ. Thơ. Lê Trường Hưởng.

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vẫn mơ không xa sẽ đến mau ngày ấy
Ngày “tự do độc lập sáng như gương”

More...

DẠI KHÔN KHÔN DẠI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Khôn khôn dại dại quẩn trong đầu

More...

THẾ CŨNG…VỪA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trách phận than thân đã bị…lừa!

Lòng tin nhầm chỗ chán hay chưa

More...

CON ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lữ hành việt dã còn thưa thớt

Chọn lối sáng quang lại bắt đầu…

More...

NHỚ TRƯỜNG SƠN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tòn ten chiếc võng trong giờ nghỉ

Mẩu thuốc tàn chia bập mấy người

( Xuân Miễn )

More...

THẦY TRÒ NGÃ XUỐNG...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tưởng nhớ các chiến sĩ là Thầy và Trò trường
Đại Học đã hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn 

More...

TỨ TRỤ…BẠN BÈ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tình bạn ngày càng thắm thiết hơn

Năm mươi năm trước ở Trường Sơn

More...

NĂM THỨ 42…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sông núi không gì ngăn cách cả

Lòng người sao lại cứ chia xa?

More...