NGÀY ẤY ĐÂU RỒI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngày ấy đâu rồi Hà Nội ơi?

More...

QUAN THAM NHẮC NHAU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gắng tính mức…vơ anh bảo chú
Cố suy phần…vét chú nghe anh

More...

LỜI NGỎ VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng bào kính Chúa và yêu nước

Công Giáo căm thù nội ngoại xâm

More...

CÁNH HẠC ĐÃ BAY ĐI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhẹ nhàng cánh Hạc đã bay đi

More...

VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vừa CHUYÊN nhưng lại phải vừa HỒNG

More...

QUAN ĐẦN DÂN KHỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Quan đần dân khổ” đã từ lâu

More...

TAY CHÂN MIỆNG BỆNH CỦA QUAN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tay Chân Miệng bệnh ủ trong Quan

More...

MẮT VẪN TINH TƯỜNG! Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sáng quắc chiếu vào sâu mọt trú
Chớp lòa soi trúng nhặng ruồi bu

More...