BIẾT ƠN THẦY CÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Quân Sư Phụ (*) hãy nhớ ghi cho!

 

More...

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Họa vô đơn chí” đến rồi đây
“Phúc bất trùng lai” chẳng thấy ngày

More...

HILLARY CLINTON…THẤT CỬ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hi la ry (Hillary) đẹp lại tài năng
Chính giới ít ai sánh được bằng

More...

DONALD TRUMP ĐẮC CỬ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ông tỷ phú Trump đắc cử rồi!

More...

GIỮ LẤY NGHỀ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Từ thuở Hùng Vương mãi đến nay
Tổ Tiên truyền lại cái nghề này

 
 

More...

LŨ LỤT MIỀN TRUNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Miền Trung luôn cực khổ trăm bề!

More...

NGÔI NHÀ GỖ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nên sớm phá đi làm cái mới

More...

ĐÔNG ĐẾN.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Làm sao trợ giúp Cộng đồng ơi?
 

More...