THU…XẢ XẢ …THU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái gốc chính là…vị trí sai!

Thu rồi…xả Trạm sẽ lâu dài

More...

MUỐN…NGU DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Rắp tâm tìm cách để…ngu dân

Tiếng Việt tinh hoa muốn xóa dần!

 

More...

TIẾNG VIỆT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cụ Hồ cùng các bác Đồng Trinh

Xưa vẫn chăm lo Tiếng Việt mình

More...

ĐÂU RỒI? CÁC NHÀ THƠ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong!

( Cảm tưởng đọc “Thiên Gia Thi”-Hồ Chí Minh )

More...

KẺ ĐỐT ĐỀN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Danh vang vì giở…chiêu kỳ quái

Đã lộ mặt ra Kẻ Đốt Đền!

More...

TOI CƠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Cải tiến” tiếng cha sao bậy bạ

Sửa …lùi chữ mẹ thật quàng xiên

More...

CẢI TIẾN HAY…CẢI TÁNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đẩy nền Giáo dục…lùi trông thấy

Tư cách phải xem xét lại ngay!

More...