NHỚ BÁC NGUYỄN BÌNH XUYÊN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chờ tin để trút được lo phiền!

More...

KHÓ MÀ DỄ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Khó mà lại dễ dối lừa người!

More...

ĐỘC QUYỀN CỬA QUYỀN.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc quyền nên thật…cửa quyền!
E vi en (EVN) lại gây phiền nhiễu dân

More...

BIẾT ƠN THẦY CÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Quân Sư Phụ (*) hãy nhớ ghi cho!

 

More...

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Họa vô đơn chí” đến rồi đây
“Phúc bất trùng lai” chẳng thấy ngày

More...