KHEN ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngòi nổ được ông tháo…cất rồi!

Bớt đi ngọn lửa lúc cơm sôi

More...

KHUYÊN CÁC CHÁU “CƠ ĐỘNG”! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vẹn cả đôi đường cả nước khen!

 

More...

BÁC GIUN…QUẰN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bác Giun tốt bụng hiền lành
Cả đời chẳng biết tranh giành cùng ai

More...

QUAN TRÍ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mua bằng chạy chức…tậu thêm quyền

More...

RẮN, LỪA VÀ VOI.Truyện Ngụ ngôn. La Phông Ta

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hổ Mang chúa cậy mình lắm nọc

More...

NỐI VÒNG TAY LỚN…NỐI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm tháng khúc ca còn lại mãi
Bông hoa tươi thắm điểm tô đời.

More...

ĐỀ NGHỊ TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh đề nghị trao
Cho hai con người tài năng kiệt xuất

More...

LO THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lo thay! giờ biết hỏi tin ai?

More...